دانلود رمان من صاحبش هستم با لینک مستقیم برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان من صاحبش هستم

پنجه هاﺷو توی موهام فرو ﮐرﺩ و محکم ﺩاﺩ ﺯﺩ:

واسه ﺁخرین بار اﺯت میپرسم اﺯ صدای ﺩاﺩش به خوﺩم ﻟرﺯﯾﺩم.

ﻧﻔسام تند ﺷﺩﻩ بوﺩ.ﺩستامو ﮐه به پشت صندﻟی بسته ﺷﺩﻩ بوﺩ ﮐمی تکون ﺩاﺩم.

اﺯ بس محکم بسته ﺷﺩﻩ بوﺩ حس میکرﺩم ﮐاملا بی حس ﺷﺩﻩ ﺟرئت ﻧمیکرﺩم سرمو باﻻ بیارم با صدای برﯾﺩﻩ برﯾﺩﻩ به سختی ﮔﻔتم:ﻧــ..ﻧـ…

نمیدونم با ﺩسته ی ﺷلاقش سرمو باﻻ اورﺩ ﺩاﺷتم قبض روح میﺷﺩم

ﺟرئت نمیکردم به هیکل ﻧرﻩ غوﻟش ﻧﮕاﻩ ﮐﻧم اﻧﮕار ﮐه حرفمو ﻧﺷﻧﯾﺩﻩ باﺷه ﺩوبارﻩ ﺩاﺩ ﺯﺩ:مﻧصور ﮐﯾاﻧی ﮐﺟاست؟

ﮐجا فرار ﮐرﺩﻩ اون ﻋوﺿی حرومﺯاﺩﻩ؟ ﺯبوﻧتو اﺯ حلقومت میکشم بیرون اﮔه ﺩوبارﻩ بخوای ﺷر و ور تحوﯾلم بﺩی اﺷﮑام سراﺯﯾر ﺷﺩ ﮔﯾر ﻋﺟب اﺩمای ﺯبون ﻧﻔﻬمی افتاﺩم

ﮐلافه ﺩاﺩ ﺯﺩم:من فﻘط وﮐﯾلش بوﺩم ﻧمﯾﺩوﻧم ﮐﺟاست ﺩوتا مامور ﮐه ﺩور صﻧﺩﻟﯾم بوﺩن ﻧﺯﺩﯾﮏ تر ﺷﺩن همون ﻧرﻩ غوﻝ ﺟلوم ﺷلاقو ﺩور ﺩستش پﯾﭼﯾﺩ ﮐه ﻧﻔسم بﻧﺩ رفت _

اﯾن ﺩخترﻩ پﺩرسگ اﻧﮕار ﺯبون خوش حاﻟﯾش ﻧﯾست

با وحﺷت بﻬش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم به سمتم خﯾﺯ برﺩاﺷت ﮐه ﺟﯾغ خﻔه ای اﺯ ترس ﮐﺷﯾﺩم.خوﺩمو ﮔوﺷه ی صﻧﺩﻟی ﺟمع ﮐرﺩم.

ﺩستش رفت سمت ﻟباسم.خوﺩمو سرﯾع ﻋﻘب ﮐﺷﯾﺩم و ﺩوبارﻩ ﺟﯾغ ﺯﺩم.

همه ی تﻧم مﯾلرﺯﯾﺩ.اون ﺩوتا مامور به ﺯور ﻧﮕﻬم ﺩاﺷتن .مرﺩﻩ ﻟباسمو پاﯾﯾن ﮐﺷﯾﺩ.ﻧﻔسم برﯾﺩﻩ بوﺩ.

به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان من صاحبش هستم با لینک مستقیم برای موبایل و کامپیوتر
3.58 از 33 رای
,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید